Natur och jakt

Invid stranden av Bråån ligger ett grönt bälte av natursköna betesmarker och bokskog som utgör hjärtat i Skarhults jordbrukslandskap. Därifrån breder de skånska fälten ut sig, med bibehållna märgelgravar, stengärdsgårdar och mindre remisser.

Skarhult vill skapa goda förutsättningar för viltet att trivas. Året runt betar här dovhjort, rådjur, vildsvin, hare och kanin. Bland annat häckar tornfalkar, kungsfiskare, rapphöns, fasaner och änder här.

Med lite tur kan även havsörn och kungsörn skådas.

Det ligger i Skarhults långsiktiga strategi att ständigt förbättra markerna på flera sätt. Våtmarker och viltvatten återskapas och nyanläggs. Befintliga viltremisser vidmakthålles och nya planteras. Viltåkrar anläggs årligen.

På Skarhult jagas i huvudsak fältvilt men idag även klövvilt.

En typisk syn. På Skarhults viltrika marker är jaktlyckan som synes ofta god.

Den skygga dovhjorten syns numera året runt på markerna kring slottet.